Vol 2, No 2 (2015)

June

DOI: http://dx.doi.org/10.22034/iji.v2i2

Table of Contents

Articles

Brian W COAD
PDF
65-70
Arash JOULADEH ROUDBAR, Hamid Reza ESMAEILI, Ali GHOLAMIFARD, Rasoul ZAMANIAN, Saber VATANDOUST
PDF
71-78
Erdogan CICEK
PDF
79-86
Hakimeh ABDALI, Soheil EََAGDERI
PDF
87-92
Mohammad SAYYAD BOURANI, Behrooz ABTAHI, Mahmoud BAHMANI, Bahram FALAHATKAR
PDF
93-104
Pariya JALILI, Soheil EAGDERI, Nasrin NIKMEHR, Yazdan KEIVANY
PDF
105-112
Hamid Reza ESMAEILI, Amineh KHAJEPANA, Hamidreza MEHRABAN, Amir ELMI, Hashem MALEKZEHI, Abdolrahim PAZIRA
PDF
113-132